เทียบชัด ๆ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แตกต่างจากเดิม ปี 2564 อย่างไร

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

เปิดความแตกต่างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่จะเปิดลงทะเบียนใหม่ จำนวน 20 ล้านคน จากปีก่อนหน้านี้ อย่างไร 

การลงทะเบียนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 กำลังจะกลับมาอีกครั้ง ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประมาณ 20 ล้านคน

ประชาชาติธุรกิจ เทียบหลักเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 แตกต่างจาก 2564 อย่างไร ดังนี้ 

การลงทะเบียน

 • เดิม ลงทะเบียนรายบุคคล และตรวจสอบรายบุคคล
 • ใหม่ ลงทะเบียนรายบุคคล และตรวจสอบรายบุคคล และครอบครัว (คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

คุณสมบัติ

เดิม

 • สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง
 • รายได้บุคคล ไม่เกิน 100,000 บาท

ใหม่

 • สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์  ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือ เบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง ส.ส. ส.ว.
 • รายได้บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ไม่เกิน 100,000 บาท

ทรัพย์สินทางการเงิน

เดิม

 • เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ เดิม ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

ใหม่

 • เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ บุคคล (ต่อปี) และครอบครัว (เฉลี่ยต่อคนต่อปี) ทรัพย์สินทางการเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท

หนี้สิน

เดิม

 • ไม่มีวงเงินกู้ หรือ มีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์

ใหม่ 

 • วงเงินกู้บ้าน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
 • วงเงินกู้รถ ไม่เกิน 1 ล้านบาท

บัตรเครดิต

เดิม

 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

ใหม่ 

 • ต้องไม่มีบัตรเครดิต

กรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์

เดิม

 • เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 10 ไร่
 • ไม่ใช่เกษตรกร มีที่ดิน ไม่เกิน 1 ไร่
 • บ้านไม่เกิน 25 ตารางวา
 • ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

ใหม่ 

 • ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
  • กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
   • ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
   • ที่ดินแยกออกจากที่อยู่อาศัย
    • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
    • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่
  • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
   • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ไม่เกิน 25 ตารางวา
   • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 10 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่
 • กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว
  • ห้องชุด
   • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตรต่อคน
   • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
  • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
   • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่
   • กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 20 ไร่
  • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
    • บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว
     • กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกัน ไม่เกิน 25 ตารางวาต่อคน
     • กรณีเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่เกิน 25 ตารางวา
    • ใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่เกิน 20 ไร่ หรือกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 2 ไร่

กลุ่มเป้าหมาย

เดิม

 • ผ่านการใช้สิทธิ 14.6 ล้านคน
  • คืนบัตรจากมาตรการของรัฐ (เราชนะ คนละครึ่ง) 9,000 บาท
  • เสียชีวิต 1.1 ล้านคน
 • เหลือ 13.45 ล้านคน

ใหม่

 • ประมาณ 20 ล้านคน
 • คาดว่าผ่านการใช้สิทธิ 17 ล้านคน

รูปแบบ-ระยะเวลาดำเนินการ

เดิม

 • ใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 หมดอายุในเดือนกันยายน 2565

ใหม่

 • ใช้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
 • เริ่มใช้งานเดือนธันวาคม 2564-ธันวาคม 2565

การลงทะเบียน

เดิม 

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานคลังจังหวัด

ใหม่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด
 • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์โครงการกำหนด

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance