ปตท.ลงนามซาอุฯ ขยายความร่วมมือด้านปิโตรเคมี

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

นายประสงค์ อินทรหนองไผ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน Thai-Saudi Investment Forum ซึ่งจัด ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทย และ His Excellency Mr. Khalid Abdulaziz Al-Falih รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นประธานเปิดงาน

ในงาน Thai-Saudi Investment Forum ได้จัดให้มีพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของไทยและภาครัฐของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งรวมถึงบันทึกข้อตกลงระหว่าง ปตท. กับกระทรวงการลงทุน ของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยมีนายประสงค์ เป็นผู้แทนของ ปตท. ขึ้นแลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงบนเวที ทั้งนี้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้กลุ่ม ปตท.ได้แสวงหาโอกาสความร่วมมือในการขยายขีดความสามารถในธุรกิจด้านปิโตรเคมีไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายหลังจากการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศในรอบหลายทศวรรษ

บีทีเอส กรุ๊ปฯ คว้าคะแนน CG ระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการประเมินให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) จากบริษัทจดทะเบียน
จำนวน 750 บริษัท สะท้อนถึงเจตนารมณ์ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสิทธิทุกฝ่ายอันเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่น และสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ยังได้รับรางวัล และการยอมรับในประเด็นด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่นอกเหนือจากเรื่องการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาชุมชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และยังแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืน แม้จะอยู่ในช่วงเวลา และสภาพเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)